فرم رضایت مشتریان +C3

1 هرگز انتظارات را برآورده نمی کند
2 غالبا انتظارات را برآورده نمی کند
3 بیش از گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
4 گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
5 انتظارات را برآورده می کند
6 گاه و بی گاه بیش از حد انتظار برآورده می کند
7 بیش از حد انتظار برآورده می کند

اطلاعات پایه

1. نام و نام خانوادگی*
2. پست الکترونیکی*
3. نام شرکت*
4. میزان مصرف ماهیانه (تن)*
5. میزان مصرف سالیانه (تن)*
6. موقعیت جغرافیایی ( استان)*
7. موقعیت جغرافیایی ( شهر)*

میزان رضایت از ارتباطات

8. دسترسی ارتباطی با مدیریت برای شما فراهم بوده است*
1
2
3
4
5
6
7
9. ارتباطات موثر و همکاری لازم برای شما فراهم بوده است*
1
2
3
4
5
6
7
10. توضیحات

محصول

11. کیفیت*
1
2
3
4
5
6
7
12. مطابقت با مشخصات مورد توافق*
1
2
3
4
5
6
7
13. کارائی محصول در فرایند مصرف*
1
2
3
4
5
6
7
14. نحوه بسته بندی*
1
2
3
4
5
6
7
15. برند آریاساسول*
1
2
3
4
5
6
7
16. توضیحات

سفارش گذاری، فروش، تحویل

17. درخواست ها و نیازمندیهای سفارش شما مورد توجه قرار گرفته است*
1
2
3
4
5
6
7
18. ارتباط شما با واحد امور مشتریان به راحتی امکان پذیر است*
1
2
3
4
5
6
7
19. اطلاع رسانی مقدار قابل عرضه یا احتمال کمبود موجودی جهت عرضه به خوبی انجام شده است*
1
2
3
4
5
6
7
20. مکانیسم خرید از آریاساسول مناسب است*
1
2
3
4
5
6
7
21. تحویل دهی محصول در زمان مقرر*
1
2
3
4
5
6
7
22. موجود بودن اعلامیه های هشدار در مورد احتمال تعویق در تحویل محصول*
1
2
3
4
5
6
7
23. دقت و صحت در مدارک تحویل*
1
2
3
4
5
6
7
24. دانش فنی کارشناسان شرکت در هنگام ارائه مشاوره های فنی و تخصصی*
1
2
3
4
5
6
7
25. توضیحات

خدمات پس از فروش

26. دسترسی آسان برای ابراز شکایت و نارضایتی از محصول و خدمات*
1
2
3
4
5
6
7
27. پاسخگویی به موقع و موثر به مشکلات مشتری*
1
2
3
4
5
6
7
28. رویکرد اصلاح و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه*
1
2
3
4
5
6
7
29. جبران زیان مشتری*
1
2
3
4
5
6
7
30. توضیحات

مالی

31. آیا هماهنگی های مرتبط با پرداخت به خوبی انجام شده است؟*
1
2
3
4
5
6
7
32. دقت و صحت صورت حساب ها و اعلامیه ها*
1
2
3
4
5
6
7
33. موجود بودن ساز و کار مناسب پاسخگویی در واحد مالی*
1
2
3
4
5
6
7
34. توضیحات

تصویر سازمانی

35. آیا آریاساسول را شرکتی سیستماتیک می دانید؟*
1
2
3
4
5
6
7
36. آیا آریاساسول رفتاری همراه با شفافیت، انصاف و امانت داشته است؟*
1
2
3
4
5
6
7
37. آیا آریاساسول را شرکتی مشتری مدار می دانید؟*
1
2
3
4
5
6
7
38. توضیحات
نظرات و پیشنهادات:
39. آیا نظر یا پیشنهادی دارید که ما را در بهبود کیفیت سرویس دهی به مشتری کمک کند؟
کد امنیتی را وارد کنید