فرم شکایت

شماره قرارداد:*
نام مشتری:*
نام کارگزار:*
گرید:*
شماره سفارش:*
مقدار سفارش خرید:*
تاریخ ایجاد سفارش:*
تاریخ بارگیری:*
(Batch No(s:*
نوع شکایت:*
توضیح مشکل بوجود آمده:*
من ربات نیستم: