تاریخچه مدیریت

تاریخچه مدیریت آریاساسول

۱۳۹۵
تیر ۲۱

امیرحسین بحرینی

امیر حسین بحرینی

۲۱ تیر ۱۳۹۵ تاکنون

عباس شعری مقدم

sharrimoghaddam

از ۱ تیر ۱۳۸۷ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

مایک پیترسون

Peterson2

از ۱۳ خرداد ۱۳۸۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

یوهان شله

schelle2

از ۱۶ اسفند ۸۳ تا ۱۲ خرداد ۱۳۸۵

علی فضلیانی

Ali-Fazliani2

از ۷ اسفند ۱۳۸۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۳

حمید وفایی

وفایی

از ۸ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۵

حمیدرضا رستمی

rostami2

از ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳ تا ۷ مهر ۱۳۹۳

اریک روپر

eric2

از ۱ تیر ۱۳۹۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲