ارائه پیشنهاد

عنوان پیشنهاد*
وضعیت موجود(در این قسمت وضعیت فعلی تشریح شود. به عبارت دیگر ایرادات و اشکالاتی که پیشنهاد موجب رفع آنها می شود درج گردد.) *
وضعیت پیشنهادی: (در این قسمت تغییرات مورد نظر به صورت واضح، شفاف با ذکر کامل جزئیات بیان گردد.)*
مزایای وضعیت پیشنهادی:*
نوع پیشنهاد*
گروه بندي پيشنهادها بر اساس امنيت اطلاعات
گروه بندي پيشنهادها بر اساس فوریت اجرای پيشنهاد
به نظر شما کدام واحد(ها) مسئول اجرای پیشنهاد مذکور هستند؟*
زمینه پیشنهاد *
ارسال فایلها غیر اجباری و با محدودیت 4000 کیلوبایت می باشد. فایل پیوست اول
فایل پیوست دوم
فایل پیوست سوم
فایل پیوست چهارم
تعداد افراد شرکت کننده در پیشنهاد*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده اول *
شرکت پیشنهاد دهنده اول*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده اول*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده اول*
واحد پیشنهاد دهنده اول*
سمت فرد پیشنهاد دهنده اول*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده اول*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده اول*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده اول*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده اول
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده اول*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده دوم*
شرکت پیشنهاد دهنده دوم*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده دوم*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده دوم*
سمت فرد پیشنهاد دهنده دوم*
واحد پیشنهاد دهنده دوم*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده دوم*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده دوم*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده دوم*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده دوم
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده دوم*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده سوم*
شرکت پیشنهاد دهنده سوم*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده سوم*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده سوم*
سمت فرد پیشنهاد دهنده سوم*
واحد پیشنهاد دهنده سوم*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده سوم*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده سوم*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده سوم*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده سوم
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده سوم*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده چهارم*
شرکت پیشنهاد دهنده چهارم*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده چهارم*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده چهارم*
سمت فرد پیشنهاد دهنده چهارم*
واحد پیشنهاد دهنده چهارم*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده چهارم*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده چهارم*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده چهارم*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده چهارم
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده چهارم*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده پنجم*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده پنجم*
شرکت پیشنهاد دهنده پنجم*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده پنجم*
سمت فرد پیشنهاد دهنده پنجم*
واحد پیشنهاد دهنده پنجم*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده پنجم*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده پنجم*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده پنجم*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده پنجم
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده پنجم*
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده ششم*
شماره پرسنلی پیشنهاد دهنده ششم*
شرکت پیشنهاد دهنده ششم*
نام شرکت همکار پیشنهاد دهنده ششم*
سمت فرد پیشنهاد دهنده ششم*
واحد پیشنهاد دهنده ششم*
مدرک تحصیلی پیشنهاد دهنده ششم*
رشته تحصیلی فرد پیشنهاد دهنده ششم*
شماره موبایل پیشنهاد دهنده ششم*
شماره داخلی پیشنهاد دهنده ششم
پست الکترونیکی فرد پیشنهاد دهنده ششم*
کد امنیتی را وارد کنید