راهنمای خرید محصولات

آریا ساسول محصولات پلیمری خود را در بازار داخل تنها از طریق بورس کالا عرضه مینماید.
وب سایت بورس کالا: www. ime.co .ir

صادرات

آریا ساسول محصولات پلیمری خود را تنها از طریق توزیع کنندگان خود به نامهای شرکت بازرگانی بین الملل پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC) و شرکت SPII صادر مینماید:

شرکت بین المللی پتروشیمی خلیج فارس

نام: آقای کریمی (مدیر فروش)

پست الکترونیک: [email protected]
تلفن: ۶۸۳ داخلی ۴۳۳۴۹ ۲۱ ۹۸+ و ۹۱۲۹۵۸۳۶۸۳ ۹۸+
فاکس: ۴۳۳۴۹ ۲۱ ۹۸+

شرکتSPII

نام: ارتباط با مشتریان

پست الکترونیک: [email protected]
تلفن: ۵۴۷۰۸۶۰۵ ۲۱ ۹۸+
فاکس: ۵۴۷۰۸۶۵۰ ۲۱ ۹۸+