فرم رضایت مشتریان +C3

1 هرگز انتظارات را برآورده نمی کند
2 غالبا انتظارات را برآورده نمی کند
3 بیش از گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
4 گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
5 انتظارات را برآورده می کند
6 گاه و بی گاه بیش از حد انتظار برآورده می کند
7 بیش از حد انتظار برآورده می کند