راهنمای خرید محصولات


داخلی

پلی اتیلن

تامین محصول پلی اتیلن مورد نیاز مشتریان داخلی این شرکت از طریق بورس کالای ایران (www.Ime.co.ir) انجام میگردد.


سایر محصولات

با تشکر از علاقه شما به خرید محصولات شرکت پلیمر آریاساسول ، لطفاًدرخواست (LOI) خودرا شامل معرفی و خلاصه فعالیت های تجاری و تولیدی آن شرکت در سر برگ شرکت با امضای مجاز به انضمام کپی آگهی تاسیس درروزنامه رسمی را به آدرس ایمیل Marketing@aryasasol.com ارسال نمایید. برای انجام مکاتبات از آدرس ایمیل با دامنه شرکت / سازمان خود استفاده کنید ، ایمیل هایی که از Gmail ، yahoo یا سایر حساب های ایمیل عمومی ارسال می شوند قابل قبول نیستند و بررسی نخواهند شد.

صادرات

مشتری گرامی
با تشکر از علاقه شما به خرید محصولات شرکت پلیمر آریاساسول، لطفا" درخواست خرید صادراتی خود را به آدرس ایمیل Marketing@aryasasol.com ، همراه با نامه LOI در سربرگ شرکت با امضای مجاز شامل معرفی شرکت با درج خلاصه ای از فعالیتهای تجاری، به انضمام اسناد ثبت و آگهی تاسیس وکپی مجوز تجارت شرکت را برای ما ارسال کنید ( برای شرکتهای خارجی اسناد باید به زبان انگلیسی باشد یا رسماً به انگلیسی ترجمه شود) ، لطفاً از آدرس ایمیل با دامنه شرکت / سازمان خوداستفاده کنید ، ایمیل هایی که از Gmail ، yahoo یا سایر حساب های ایمیل عمومی ارسال می شوند قابل قبول نیستند و بررسی نخواهند شد.