فراخوان عمومی شناسایی سازندگان توانمند داخلی قطعات داخلی توربو اکسپندر

شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در نظر دارد، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت هر چه بیشتر از سازندگان داخلی در سال ۱۴۰۱ »تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین« و با هدف تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی منابع خود نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد صلاحیت در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی اقدام نماید.


پایان مزایده: 18 تیر 1401
فراخوان عمومی شناسایی سازندگان و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در نظر دارد، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت هر چه بیشتر از سازندگان داخلی در سال ۱۴۰۱ »تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین« و با هدف تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی منابع خود نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد صلاحیت در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی اقدام نماید.


پایان مزایده: 27 تیر 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی تامین کنندگان شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تامین کنندگان خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات یدکی نماید.


پایان مزایده: 27 تیر 1401
مزایده عمومی فروش نرمال پارافین و هگزان ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول – مزایده شماره ASPC-401/2096/S

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­گردد، تا یک هفته پس از چاپ این آگهی ضمن دریافت فرمهای مربوطه، پس از بازدید از اقلام ذکر شده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، در پاکت دربسته با ذکر موضوع و شماره مزایده، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات ارسال نمایند.


پایان مزایده:
اجرای خدمات طراحی، خرید و ساخت پروژه توسعه ساختمان کلینیک با استفاده از سیستم سازه بتن مسلح- مناقصه شماره: ASPC-400/2164/CA

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد برای اجرای خدمات طراحی، خرید و ساخت پروژه توسعه ساختمان کلینیک خود با استفاده از سیستم سازه بتن مسلح ،اقدام به برگزاری مناقصه  عمومی یک مرحلهای با حق ارزیابی کیفی نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه و گواهینامه حداقل ۳ در رسته ابنیه دعوت بعمل می آید با مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس: https://www.aryasasol.com  بخش تامین کنندگان و مشتریان- مناقصه و مزایده، ضمن کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرح کار، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت نمایند.


پایان مزایده: 1 تیر 1401
آگهی دعوت به مزایده عمومی فروش اسپرینگ هنگرهای مازاد – مزایده شماره: ASPC-401/2090/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اسپرینگ هنگرهای مازاد را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود به آدرس وب­سایت شرکت، بخش تامین کنندگان (مزایده و مناقصه) مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. آخرین مهلت ارایه پیشنهادهای قیمت حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ خواهد بود.


پایان مزایده: 28 خرداد 1401
مزایده عمومی اقلام راکد و کم تحرک – مزایده شماره: ASPC-401/2095/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام راکد و کم تحرک خود را مطابق شرح و تعداد ذکر شده در جداول اسناد و  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود ضمن بازدید ازاقلام و دریافت اسناد، پاکت های پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه شرکت در مزایده خود را حداکثر تا مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ مطابق شرایط مندرج در اسناد ارسال نمایند.


پایان مزایده: 1 تیر 1401
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران دارای سابقه ارائه و تأمین خدمات حمل و نقل

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد در خصوص شناسائی پیمانکاران توانمند داخلی جهت ارائه و تأمین خدمات حمل و نقل اقدام به برگزاری فراخوان عمومی شناسائی پیمانکاران نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای سابقه و تجربیات موثر دعوت میگردد در صورت تمایل به همکاری  نسبت به دریافت شرح کارو پرسشنامه ارزیابی کیفی از طریق لینک های زیر اقدام و نسبت به  بررسی شرح کار و  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ در یک زونکن ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ﺑﻪ  آدرس ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


پایان مزایده:
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران دارای سابقه خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد در خصوص شناسائی پیمانکاران توانمند داخلی جهت خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی اقدام به برگزاری فراخوان عمومی شناسائی پیمانکاران نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای سابقه و تجربیات موثر دعوت میگردد در صورت تمایل به همکاری  نسبت به دریافت شرح کارو پرسشنامه ارزیابی کیفی از طریق لینک های زیر اقدام و نسبت به  بررسی شرح کار و  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ در یک زونکن ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ﺑﻪ  آدرس ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


پایان مزایده:
فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران دارای سابقه طراحی ، ساخت و نصب کوره واحد الفین

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد در خصوص شناسائی شرکت های توانمند داخلی جهت احداث کوره جدید واحد الفین با خوراک گازی اقدام به برگزاری فراخوان عمومی شناسائی پیمانکاران نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای سابقه و تجربیات موثر دعوت میگردد در صورت تمایل به همکاری  نسبت به دریافت شرح کارو پرسشنامه ارزیابی کیفی از طریق لینک های زیر اقدام و نسبت به  بررسی شرح کار و  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ در یک زونکن ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ﺑﻪ  آدرس ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ضروری است که مشخصات كامل شركت و موضوع مناقصه بر روي زونکن درج و همچنین طبقه بندی و جداسازی مطابق با ردیف های مشخص شده در پرسشنامه ارزیابی ارسال گردد.


پایان مزایده:
مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی IT و ماژول بیلبورد- مزایده شماره: ASPC-401/2091/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی IT و ماژول بیلبورد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می ­شود ضمن دریافت اسناد از طریق لینک زیر، نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 3 خرداد 1401
آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی اجرای تقویت فنس اصلی مجتمع- مناقصه شماره: ASPC-400/2163/CA

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد برای پروژه اجرای تقویت فنس اصلی مجتمع اقدام به برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی نمايد ، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی( با حداقل رتبه ۴ ابنیه) واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد ضمن دریافت اسناد از لینک های زیر، نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 31 فروردین 1401
مزایده عمومی یک مرحله ای فروش هگزان ضایعاتی

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد فروش هگزان ضایعاتی را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، لذا بدین ­وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  فعال در این زمینه دعوت می­ شود ضمن دریافت فرم پیشنهاد قیمت از لینک زیر همین آگهی نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 16 فروردین 1401
مزایده عمومی بشکه های ۲۲۰ لیتری فلزی و پلاستیکی ضایعاتی مزایده شماره: ASPC-400/2087/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد بشکه­ های ۲۲۰ لیتری فلزی و پلاستیکی ضایعاتی مطابق جدول زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­ وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­ شود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ ضمن دریافت و مطالعه اسناد از لینک زیر نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 30 بهمن 1400
مزایده عمومی اقلام ضایعاتی بازیافتی، تایر،کانکس و کابل های ضایعاتی مزایده شماره: ASPC-400/2088/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی بازیافتی، تایر،کانکس و کابل های ضایعاتی مطابق جدول زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می ­شود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰ ضمن دریافت اسناد از لینک های زیر نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 4 اسفند 1400
مزایده عمومی فروش چوب های ضایعاتی مزایده شماره: ASPC-400/2085/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد چوب های ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی و در طول مدت یک سال واگذار نماید، لذا بدین­ وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود ضمن دریافت اسناد از لینک زیر نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 18 دی 1400
مزایده عمومی فروش ضایعات لوله های کربن استیل و قاب خرپایی جرثقیل، مزایده شماره ASPC-400/2086/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد ضایعات لوله های کربن استیل و قاب خرپایی جرثقیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود ضمن دریافت اسناد از لینک زیر نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 15 دی 1400
مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی IT و ماژول بیلبورد مزایده شماره: ASPC-400/2084/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی IT و ماژول بیلبورد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود ضمن دریافت اسناد پیوست همین آگهی ( کلیک بر روی لینک های زیر) نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 12 دی 1400
مزایده عمومی فروش کوره عملیات حرارتی، مزایده شماره ASPC-400/2065/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه کوره عملیات حرارتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود ضمن دریافت اسناد از لینک پایین همین آگهی ( کلیک بر روی لینک های دانلود) و مطالعه کامل اسناد و پر کردن فرم های مورد نیاز، نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات شرکت، اقدام نمایند.


پایان مزایده: 29 آذر 1400
مزایده عمومی فروش کابل های ضایعاتی شماره: ASPC-400/2081/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد کابل های ضایعاتی مطابق جدول زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود ضمن دریافت اسناد پیوست همین آگهی نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.


پایان مزایده: 20 آذر 1400

ما را دنبال کنید

اطلاعات تماس

مجتمع:
آدرس (عسلویه): استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کدپستی: 7511811365
تلفن: 85920000 21 98+
نمابر: 37266008 77 98+

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر،
نبش خیابان شهید ناصری، پلاک 2551، برج کیان، طبقه هفتم
کدپستی: 1968643111
صندوق پستی: 8393-15875
تلفن: 85920000 21 98+
نمابر: 88645199 21 98+

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پلیمر آریاساسول می باشد © طراحی و پیاده سازی توسط روابط عمومی شرکت پلیمر آریا ساسول