تاریخچه مدیریت

تاریخچه مدیریت آریاساسول

۱۳۹۵
تیر ۲۱

امیرحسین بحرینی

امیر حسین بحرینی

۲۱ تیر ۱۳۹۵ تاکنون

علی فضلیانی

Ali-Fazliani2

از ۷ اسفند ۱۳۸۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۳

یوهان شله

schelle2

از ۱۶ اسفند ۸۳ تا ۱۲ خرداد ۱۳۸۵

مایک پیترسون

Peterson2

از ۱۳ خرداد ۱۳۸۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

عباس شعری مقدم

sharrimoghaddam

از ۱ تیر ۱۳۸۷ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

اریک روپر

eric2

از ۱ تیر ۱۳۹۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

حمیدرضا رستمی

rostami2

از ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳ تا ۷ مهر ۱۳۹۳

۷۷۳
فروردین -۲۵۵

حمید وفایی

وفایی

از ۸ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۵