پیام مدیر عامل

CEO Message
مسیر پیش رو مسیری هموار نیست

دوستی و برادری خانواده آریا ساسول كه زاییده همكاری و ایستادگی در مقاطع سخت می‌باشد در صنعت كشور مثال زدنی است و اینجانب به عنوان مدیر عامل شركت باور دارم كه این همدلی و همراهی مهمترین سرمایه شركت در فرازها و فرودهای متعدد پیش روی سازمان خواهد بود. ثبت ركوردهای تاریخی در تولید، موفقیت های چشمگیر در ایمنی و صحه‌گذاری عملكرد زیست محیطی شركت از سوی ارگان‌های ملی و بین المللی تنها نمونه ای از موفقیت های پیشین شركت بوده كه مایه افتخار، مباهات و غرور همگان است. علی‌رغم موفقیت های یاد شده، مسیر پیش رو مسیری هموار نیست و حفظ و توسعه این سرمایه ملی، كماكان مستلزم تلاش همدلانه و از خود گذشتگی همكاران است.

ماموریتی كه بر دوش ماست تعالی هر چه بیشتر شركت پلیمر آریا ساسول و حك نمودن نام این شركت در كنار نام بزرگان صنعت پلیمر جهان است. طی مسیر پیش رو، بیش از هر چیز نیازمند همسویی، نگاهی آینده نگر و برنامه محور است. ایجاد انسجام و همسویی بیش از پیش بین كاركنان در اجرای برنامه های بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت در كنار توجه به ارزش های انسانی زیر بنای دوران پیش رو را تشكیل می دهد.

تحولات عمیق دنیای كسب و كار، محیطی رقابتی تر و پویاتر ایجاد نموده که کسب موفقیت را از طریق توجه صرف به تولید ناممكن می سازد. ما با رفتاری متواضعانه، همت خود را صرف شناخت بهتر از خود و رقبای جهانی خود نموده و همواره به دنبال پیشی گیری از آنها می باشیم. با فرصت شناسی به دنبال كسب ارزش فزاینده از تحولات پیش رو بوده و از نقاط ضعف خود غافل نخواهیم شد. كسب دانش مدرن، حفظ كیفیت محصولات، توسعه كسب و كار شركت، بهبود راهبردی در فرآیندهای تولیدی، ثبت ركوردهای جدید در تولید و مدیریت موثر ریسك های كسب و كار از جمله اهدافی هستند كه در قالب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی تحقق خواهند یافت.

ارج نهادن به سخت كوشی و تلاش كاركنان و حفظ و ارتقای سرمایه های انسانی نیز از جمله اهداف پیش روی سازمان می باشند. اینجانب تاكید دارم كه ارزیابی موثرعملكرد برنامه های اجرایی كاركنان و همسو نمودن سیستم های تشویقی با اهداف عالی شركت باعث دلگرمی كاركنان سخت كوش و تلنگری برای اقلیتی كوچك از كاركنان می باشد و این مهم در سایه شفافیت عملكرد و تحول در نظام پرداخت شركت میسر خواهد شد.

حال كه شركت موفقیت های مهمی در بخش ایمنی كسب نموده، ضمن پرهیز از غرور نابجا، لازم است افق های جدیدی را هدف گذاری و نیروهای بالقوه و بالفعل سازمان را جهت تحقق اهداف بسیج نمود. در دوران پیش رو فراتر رفتن از استانداردهای جهانی و رقابت با بزرگان این صنعت در حوزه ایمنی می‌بایست مد نظر همه كاركنان باشد.

امیر حسین بحرینی
مدیر عامل