آزمون مهارت

آزمون مهارت (Proficiency Testing – PT)، روشی است که در آن نتایج آزمون آزمایشگاه در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه، از سوی مرجع بی طرف (PT provider) ارزیابی می شود. این ارزیابی به واسطه مقایسه نتایج حاصل از انجام آزمون توسط آزمایشگاه های مختلف بر نمونه با مقدار مجهول محقق می گردد. برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد ISO-IEC 17043 به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر واقعی اقلام تحت آزمون (PT item) می پردازد و در پایان نیز با ارائه گزارشی شامل تحلیل و ارزیابی کمی و آماری به بهبود عملکرد مشارکت کنندگان کمک خواهد کرد.


مزایای برجسته شرکت در آزمون مهارت: 

 • تایید شایستگی و عملکرد مناسب آزمایشگاه
 • ارزیابی عملکرد آزمایشگاه با روش های کمی و معتبر آماری و مقایسه با آزمایشگاه های مشابه
 • شناسایی مشکلات آزمون ها و اندازه گیری ها (به عنوان ابزار مدیریت ریسک آزمایشگاه و بهبود عملکرد)
 • مقایسه روش ها و دستورالعمل های مختلف یک آزمون/کالیبراسیون
 • تصدیق توانایی های کارکنان
 • تعیین دقت و صحت روش آزمون/کالیبراسیون و عدم قطعیت آن
 • تولید مواد مرجع برای انجام فعالیت های کنترل کیفیت داخلی
 • افزایش سطح آگاهی و آموزش کارکنان
 • شناسایی زمینه های ضعف و نیازهای آموزشی کارکنان
 • افزایش اعتماد در کارکنان، مدیریت و مشتریان خدمات آزمایشگاه
 • افزایش اعتماد و رضایت نهادهای تایید صلاحیت و مراجع قانونی
 • ارزیابی عملکرد و شایستگی آزمایشگاه
 • ارزیابی بی طرف از عملکرد کلی آزمایشگاه
 • ارزیابی پایداری طولانی مدت روش های آزمایشگاهی در مقایسه با گروهی از آزمایشگاه های مشابه
 • دستیابی به تخمینی مناسب درباره انحراف آزمایشگاه نسبت به گروهی از آزمایشگاه های مشابه
 • بهبود عملکرد آزمایشگاه ها
 • حتی اگر آزمایشگاهی در آزمون مهارت موفق ظاهر نشود، تحلیل و ارزیابی فراهم شده از سوی برگزارکننده برنامه در بهبود عملکرد آزمایشگاه تاثیر چشمگیری خواهد داشت.


مستندات مرتبط: