اتیلن

جدول مشخصات

در زیر به مشخصات بارز اتیلن تولیدی شرکت پلیمر آریا ساسول اشاره شده است:

Test method unit Value Component
ASTM D2505 mol% ۹۹٫۹≤ Ethylene Purity
ASTM D2504 ppm vol ۱۰≥ Hydrogen
ASTM D2504 ppm vol ۲≥ Carbon Monoxide
ASTM D2505 ppm vol ۵≥ Carbon Dioxide
ASTM D6667 ppm vol ۲≥ Total Sulfur
ASTM D2505 ppm vol ۱۰۰۰≥ Methane & Ethane
ASTM D2505 ppm vol ۵≥ Acetylene
ASTM D2505 ppm vol ۱۰≥ Total C3 & higher
ASTM D4629 ppm vol ۱≥ Total Combined Nitrogen calculated as NH3
ASTM D5454 ppm vol ۱۰≥ Water
ASTM D7607 ppm vol ۵≥ Oxygen
ASTM D4815 ppm vol ۱۰≥ Methanol and other solvents

محصولات تولیدی

  • ظرفیت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰تن اتیلن در سال و ۹۰,۰۰۰ تن C3+ در سال
  • ظرفیت عملی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن اتیلن در سال
  • طراح : شرکت تکنیپ فرانسه
  • مشاور مهندسی: نارگان
  • سال بهره برداری: ۱۳۸۶
  • خوراک: اتان به میزان ۱۲۶۷۵۰۰ تن در سال
  • تامین کننده خوراک: پتروشیمی پارس
  • نوع پروزه: EPC
اتان

این واحد از پنج بخش اصلی: ۱- کوره های کراکینگ ۲- سرمایش گاز کراکینگ و بازیابی بخار رقیق کننده در برج خنک کننده ۳- کمپرسور و شستشو با کاستیک ۴-سرماسازی و بازیابی C2 cut 5- هیدروژناسیون و خالص سازی اتیلن ،تشکیل گردیده است.

خلاصه فرآیند تولید

اتان به عنوان خوراک این واحد از پتروشیمی پارس وارد این واحد می گردد. این خوراک همراه با اتان برگشتی از خود واحد وارد کوره های کراگینگ می گردد. خروجی کوره ها بلافاصله سرد شده و وارد بخش کمپرسور می گردد. رطوبت گاز خروجی از کمپرسور در جاذب های رطوبت گرفته شده و پس از آن وارد بخش سرمایش می گردد. بعد از سرمایش، گاز کراکینگ وارد برج های تقطیر به منظور جداسازی برش های مختلف کربن می گردد. در نهایت بالاسری برج دی اتانایزر(C2 Cut) وارد راکتور هیدروژناسیون شده و پس از تبدیل استیلن به اتیلن وارد برج جداکننده اتیلن از اتان می گردد و اتیلن خالص از بالاسری این برج برای مصارف پایین دست پلی اتیلنی یا مخزن ذخیره جهت صادرات ارسال می شود.

اتان

دستاوردها

پس از راه اندازی واحد و تلاش برای رسیدن به ظرفیت اسمی واحد، مشخص شد برخی مشکلات در طراحی وجود داشته است. که با بررسی های انجام شده و همکاری بخشهای مختلف در قالب کاری تیمی این مشکلات رفع شد. ازجمله مشکل طراحی در T-401 و D-307. همچنین رفع مشکلات سیستم Dilution steam که در اغلب واحدهای الفین وجود دارد.