اتیلن

جدول مشخصات

اجزای تشکیل دهنده اتیلن تولیدی شرکت پلیمر آریا ساسول مطابق جدول زیر است:

Test method unit Value Component
ASTM D2505 mol% ۹۹٫۹≤ Ethylene Purity
ASTM D2504 ppm vol ۱۰≥ Hydrogen
ASTM D2504 ppm vol ۲≥ Carbon Monoxide
ASTM D2505 ppm vol ۵≥ Carbon Dioxide
ASTM D6667 ppm vol ۲≥ Total Sulfur
ASTM D2505 ppm vol ۱۰۰۰≥ Methane + Ethane
ASTM D2505 ppm vol ۵≥ Acetylene
ASTM D2505 ppm vol ۱۰≥ Total C3 & higher
ASTM D4629 ppm vol ۱≥ Total Combined Nitrogen calculated as NH3
ASTM D5454 ppm vol ۱۰≥ Water
ASTM D7607 ppm vol ۵≥ Oxygen
ASTM D4815 ppm vol ۱۰≥ Methanol and other solvents

محصولات تولیدی

 • ظرفیت اسمی: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن اتیلن در سال و ۱۰۰,۰۰۰ تن +C3 در سال
 • طراح : شرکت تکنیپ فرانسه
 • مشاور مهندسی: نارگان
 • سال بهره برداری: ۱۳۸۶
 • خوراک: اتان به میزان ۱۲۶۷۵۰۰ تن در سال
 • تامین کننده خوراک: پتروشیمی پارس

Ethane Cracker

اتان
واحد اتیلن از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
 1. کوره های کراکینگ
 2. سرمایش گاز کراکینگ و بازیابی بخار رقیق کننده در برج خنک کننده
 3. کمپرسور و شستشو با کاستیک
 4. سرماسازی و بازیابی C2 cut
 5. هیدروژناسیون و خالص سازی اتیلن

خلاصه فرآیند تولید

مطابق تصویر ذیل، اتان به عنوان خوراک از پتروشیمی پارس وارد این واحد شده که این خوراک همراه با اتان برگشتی از خود واحد، وارد کوره های کراگینگ می گردد. سپس خروجی کوره ها بلافاصله سرد شده و وارد بخش کمپرسور می شود. رطوبت گاز خروجی از کمپرسور در جاذب های رطوبت گرفته شده و پس از آن وارد بخش سرمایش می گردد. بعد از سرمایش، گاز کراکینگ وارد برج های تقطیر به منظور جداسازی برش های مختلف کربن شده که در نهایت بالاسری برج دی اتانایزر(C2 Cut) وارد راکتور هیدروژناسیون می شود و پس از تبدیل استیلن به اتیلن وارد برج جداکننده اتیلن از اتان می گردد و اتیلن خالص از بالاسری این برج برای مصارف پایین دست پلی اتیلنی یا مخزن ذخیره جهت صادرات ارسال می شود.

اتان

دستاوردها

پس از راه اندازی این واحد و تلاش برای رسیدن به ظرفیت اسمی، مشخص شد برخی مشکلات در طراحی وجود داشته که با بررسی های به عمل آمده و همکاری مضاعف بخش های مختلف در قالب کار تیمی این مشکلات ازجمله مشکل طراحی در T-401، D-307 و همچنین رفع مشکلات سیستم Dilution Steam که در اغلب واحدهای الفین وجود دارد، رفع گردید.