محصولات جانبی

جدول مشخصات

+C3 محصول جانبی فرآیند تولید اتیلن شرکت پلیمر آریا ساسول است. اجزای تشکیل دهنده برش +C3 مطابق جدول زیر است:

Test method Unit Max. Min. Property
ASTMD2163 % wt ۰٫۰۱ ۰ Acetylene
ASTMD2163 % wt ۲ ۰٫۰۱ Ethylene
ASTMD2163 % wt ۹٫۶۹ ۵٫۷ Ethane
ASTMD2163 % wt ۰٫۸۴ ۰٫۳۸ MAPD
ASTMD2163 % wt ۲۱٫۵۴ ۱۴٫۳۶ Propylene
ASTMD2163 % wt ۳٫۵۹ ۱٫۵۹ Propane
ASTMD2163 % wt ۳۷٫۹۳ ۲۹٫۷۳ Butadiene-1,3
ASTMD2163 % wt ۱۵٫۴۲ ۱۱٫۰۲ C4s
ASTMD2163 % wt ۲۹٫۱ ۱۷٫۴۶ C5 ~ C9
ASTMD2163 % wt ۵٫۵۹ ۰٫۱ C10+
ASTMD6667 mg/lit ۳۰ ۰ Total Sulfur