محصولات جانبی

جدول مشخصات

+C3 به عنوان یکی از محصولات جانبی شرکت پلیمر آریا ساسول به شمار می آید که در فرایند تولید اتیلن استحصال می گردد.

Test method unit Max. Min. Property
ASTM D2163 % wt ۰٫۰۱ ۰ Acetylene
ASTM D2163 % wt ۲ ۰٫۰۱ Ethylene
ASTM D2163 % wt ۹٫۶۹ ۵٫۷ Ethane
ASTM D2163 % wt ۰٫۸۴ ۰٫۳۸ MAPD
ASTM D2163 % wt ۲۱٫۵۴ ۱۴٫۳۶ Propylene
ASTM D2163 % wt ۳٫۵۹ ۱٫۵۹ Propane
ASTM D2163 % wt ۳۷٫۹۳ ۲۹٫۷۳ ۱,۳-Butadiene
ASTM D2163 % wt ۱۵٫۴۲ ۱۱٫۰۲ C4s
ASTM D2163 % wt ۲۹٫۱ ۱۷٫۴۶ C5 ~ C9
ASTM D2163 % wt ۵٫۵۹ ۰٫۱ C10+
ASTM D6667 mg/lit Max. 30 ۰ Total Sulfur