سیاست مدیریت منابع انسانی

شرکت پلیمر آریا ساسول دارای ۹۲۴ کارمند با قرارداد مستقیم و در حدود ۱۵۰۰ نفر با قرارداد پیمانکاری می باشد که به ارائه خدمات به شرکت می پردازند. در راستای مدیریت منابع انسانی، شرکت پلیمر آریا ساسول دارای سیاست های مدون می باشد که به اختصاردر ادامه به آن پرداخته می شود:

 • سیاست فرصت شغلی برابر
  • هدف ، بهبود موفقیت کسب و کار از طریق زیر می باشد:
   • جذب و حفظ بهترین کارکنان.
   • ارائه محیط کار ایمن، با رعایت احترام و قابل انعطاف.
  • ارائه خدمات در محیط کار ایمن، با رعایت احترام و قابل انعطاف. روشی که ما این کار را انجام می دهیم بدین شرح است:
   • اطمینان از اینکه تمامی استخدام ها، انتخاب ها و تصمیم گیری ها بر اساس بهترین افراد واجد شرایط و با تجربه که از عهده انجام الزامات شغلی بر می آیند صورت می گیرد.
   • ارائه فرصت های برابر در اشتغال برای تمامی افراد مناسب، بدون تبعیض یا آزار و اذیت و بر اساس ویژگی های شخصی.
   • اطمینان از اینکه با کارکنان منصفانه و عادلانه در محیط کار برخورد می‌شود.
 • سیاست عدم تبعیض در استخدام
  • مطابق با قانون کار ایران و سیاست فرصت های برابر شرکت پلیمر آریا ساسول، شرکت تبعیض علیه افراد واجد شرایط با ناتوانی جسمانی را منع کرده است.
 • سیاست مدیریت مخاطرات کاری
  • ما به خوبی می دانیم که چگونه محیط کار می تواند بر ظرفیت تولید تاثیر بگذارد.
  • این شرکت کارکنان را در معرض خطر قرار نمی دهد.
  • این شرکت جهت حفظ سلامتی اقدام به کاهش مواجهه افراد میکند و این کار را از طریق کنترلهای مهندسی، تغییرات فرایند، تعویض مواد، تجهیزات حفاظت فردی، ... انجام میدهد.