منشور اخلاقی

  • شرکت پلیمر آریا ساسول به سیاست خرید و فروش عادلانه و صداقت در انجام کسب و کار خود را متعهد میداند.
  • این تعهد یک باور اساسی است که کسب و کار باید صادقانه ، منصفانه و قانونی انجام شود.
  • شرکت پلیمر آریا ساسول انتظار دارد همه کارکنان تعهد خود را با استانداردهای بالای اخلاقی و حقوقی به اشتراک بگذارند .
  • شرکت پلیمر آریا ساسول معتقد است کارکنانش قانونمند ، قابل اعتماد و مسئول هستند. شرکت پلیمر آریا ساسول بر این باور است که اعمال کارکنانش در راستای شهرت و موفقیت در کسب و کار شرکت بسیار موثر بوده و کارکنان از کار کردن در آریاساسول احساس غرور میکنند.
  • منشور اخلاقی تکمیل کننده سیاستها و ارزشها و چشم انداز شرکت می باشد.
  • تطابق اعمال کارکنان (یا نمایندگان آنها) با منشور اخلاقی شرکت اجباری است.
  • اگر کارکنان در مورد منشور اخلاقی ابهامی دارند میتوانند با مدیر مستقیم خود یا نماینده منابع انسانی مطرح نمایند.