مدیریت شرایط اضطراری

‏مدیریت شرایط اضطراری‏

شرکت پلیمر آریاساسول مجهز به یک ایستگاه آتش نشانی در مقیاس صنعتی است که از نیروهای آتش نشان زبده و همچنین تیم مدیریت شرایط اضطراری آموزش دیده بهره می برد. واحد آتش نشانی در شرکت پلیمر آریاساسول مسئولیت اطفای حریق ، خدمات واکنش در شرایط اضطراری در حوزه خدمات امداد و نجات و کاهش اثرات بحرانها را بر عهده دارد. این واحد به صورت مستمر با برگزاری مانور های مشترک با آتش نشانی منطقه و آموزش عملی پرسنل بهره برداری در حال بهبود مستمر روش ها جهت مقابله با شرایط اضطراری مجتمع های پتروشیمی است.

همچنین، هر یک از اعضای تیم آتش نشانی، دوره های آموزشی تخصصی را برای انجام بهتر وظایف خود سپری نموده اند که این دوره ها شامل احیای قلبی ریوی ، کمک های اولیه ، استراتژی و تاکتیک های مقابله با آتش سوزی، فرماندهی حادثه ، شرایط اضطراری در مخازن و کار تیمی می باشند.

در تیم آتش نشانی ، بیشتر وقت پرسنل صرف فعالیت های پیشگیرانه با پوشش استندبای کار های با ریسک بالا مانند انجام کار های گرم و ورود به فضای محدود و همچنین مانیتور کردن مصرف بهینه آب آتش نشانی می شود.

برای مدیریت تمامی شرایط اضطراری و بحران ، شرکت پلیمر آریاساسول با استاندارد سازی و رویکردهای خود بر اساس سیستم مدیریت حادثه ، بر روی موارد زیر به صورت ویژه متمرکز شده است :

  • حفاظت از نیروی انسانی
  • حفاظت از محیط زیست
  • حفظ دارایی های شرکت
  • ساخت اعتبار برای شرکت

رویکرد های فوق بر مبنای پیشگیری ، آماده سازی ، واکنش و بازیابی با ایجاد یکپارچگی در کل سازمان ، تجهیزات و نیروی انسانی ، روشها ، ارتباطات و ساختار جامع سازمانی بنا شده است. این سیستم فرماندهی حادثه ، برای کلیه حوادث فارغ از اندازه و نوع حادثه کاربرد دارد و این امکان را برای شرکت فراهم می سازد تا واکنش مناسبی نسبت به کلیه شرایط اضطراری و بحران ها داشته باشد. ساختار سیستم فرماندهی حادثه آریاساسول ، در سه حوزه اساسی زیر بنا شده است :

  • فرماندهی و کنترل حادثه
  • برنامه ریزی استراتژیک در حادثه و مدیریت تولید
  • مدیریت بحران برای حفظ کسب و کار شرکت .