مدیریت شرایط اضطراری

‏مدیریت شرایط اضطراری‏

در صورت وقوع حادثه ، اولویت گروه واکنش در شرایط اضطراری شرکت پلیمرآریاساسول در جهت حفاظت از موارد زیر می باشد :

  • نیروی انسانی
  • محیط زیست
  • دارایی ها
  • اعتبار

شرکت پلیمرآریاساسول برای مدیریت بحران‌ و شرایط اضطراری، یک رویکرد استاندارد و مناسب برای همه نوع رویدادها در سیستم فرماندهی حادثه (ICS) اتخاذ نموده است. این رویکرد شامل دستورالعمل آماده سازی، پاسخ، بازسازی و ارزیابی می باشد که امکان یکپارچگی تمامی امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، روش‌ها و سیستم‌های ارتباطی در یک ساختار سازمانی جامع را در بر دارد.

سیستم فرماندهی حادثه برای هر نوع حادثه ، با توجه به اندازه یا پیچیدگی آن قابل استفاده می باشد و اجرای یک ساختار واکنش در برابر شرایط اضطراری یا بحران منسجم را فراهم می نماید که فعالیت ها آن در سه حوزه کلیدی زیر می باشد:

  • فرماندهی عملیات حادثه
  • برنامه ریزی استراتژیک عملیات حادثه و تولید
  • مدیریت بحران در جهت تدوام کسب و کار