آموزش HSE

افتخار ما ایجاد فرصت مناسب جهت توسعه توانایی های شماست

آموزش ایمنی

"سرمایه گذاری برای آموزش کارکنان رسمی و پیمانکاری شرکت پلیمر آریا ساسول به اندازه سرمایه گذاری درحوزه های تجاری و تکنولوژی دارای اهمیت می باشد. بنابراین آموزش بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در بخشهای عملیاتی و اداری این شرکت یک ماموریت و اولویت ضروری محسوب می‌گردد. لذا ما در جایگاه خانواده بزرگ شرکت پلیمر آریا ساسول قصد داریم با ارتقاء سطح فرهنگ HSE ، کار در محیط ایمن را به یک رفتار پایدار سازمانی تبدیل نماییم.

به همین منظور، این شرکت، آموزش HSE درقالب دوره های عمومی ( آموزش ELearning ، حضوری ) و دوره های تخصصی "بهداشت، ایمنی، محیط زیست و شرایط اضطراری" را برای تمام کارکنان مطابق با نیازهای سازمان با هدف پویا سازی فرهنگ HSE و همچنین آشنایی با قوانین و مقررات و درک صحیح از ریسک تمام فعالیت ها، بطور سالیانه برنامه ریزی و اجرا می‌کند"


Improving Safety culture

HSE Man-hours Training

آموزش ایمنی