ایمنی رفتار

رفتار ایمن، کلید دستیابی به بلوغ سطح ایمنی در هر سازمانی می باشد، برنامه های اجرایی ایمنی مبتنی بر رفتار برای سازمان هایی است که می خواند فراتر از انطباق و مسیر تعالی پایدار ایمن گام بردارند.


فرایند اجرای پروژه ایمنی مبتنی بر رفتار (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹)
(NPL)

برنامه ایمنی مبتنی بر رفتار

شرکت پلیمر آریاساسول اجرای پروژه ایمنی مبتنی بر رفتار را از طریق توسعه پایدار برنامه بهبود ایمنی با شرکت RMS سوییس در آوریل ۲۰۱۹ با موسسه بهداشت و ایمنی شغلی انگلیس (IOSH) ، آغاز کرد.

این پروژه علت های بروز رفتارهای ناایمن کارکنان سازمان را با علم روانشناسی و توصیه های عملی در راستای پیشگیری و کنترل محرک های رفتار ناایمن را تعیین می نماید .