ایمنیبر اساس برنامه توسعه مستمر و پایدار ارتقای ایمنی در شرکت پلیمر آریاساسول ، این شرکت توانسته تاکنون به نتایج ارزشمندی دست پیدا نماید ، به طوری که توانست با حفظ میزان حداکثر تولید ایمن و پایدار به شاخص نرخ حوادث قابل ثبت ۰٫۱۰ در پایان سال ۲۰۱۹ دست پیدا نماید . برنامه مذکور شامل شش سر فصل اصلی می باشد:

  • رهبری ایمنی
  • ایمنی مبتنی بر رفتار
  • مدیریت ایمنی فرایند
  • کارگروه های ایمنی
  • برنامه ها و فرایند های ایمنی
  • سیستم های مدیریت ایمنی در کلاس جهانی

تمرکز در ایمنی سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بر اساس برنامه ذکر شده بر روی ارتقای سطح رفتار ایمن در سازمان بر اساس مدل سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان بوده و خواهد بود .

شرکت پلیمر آریاساسول توانست پروژه افزایش ظرفیت واحد الفین و فرصت تعمیراتی آن واحد علاوه بر تعمیرات اساسی دو واحد تولیدی بدون حوادث مرگ و ناتوان کننده در سال ۲۰۱۹ با ۴۶۰,۰۰۰ نفر ساعت کارکرد پشت سر بگذارد.

نرخ حوادث قابل ثبت (RCR)

RCR
ستون: تاریخ - سطر: نرخ حوادث قابل ثبت