ایمنی فرآیند

مدیریت فرآیند

شرکت پلیمرآریاساسول به عنوان یک شرکت پیشرو و الگو در ایران ، برای اولین بار نسبت به استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند با رویکرد موثر و جامع در راستای پیشگیری از حوادث فرایندی شامل انفجار ، آتش سوزی و نشت مواد و همچنین کاهش خسارات تاسیسات فرایندی ، اقدام نمود. ایمنی فرآیند نقشی حیاتی در تولید مستمر پایدار و ایمن ایفا می نماید .

مدیریت فرآیند

شرکت پلیمر آریاساسول از طریق پیاده سازی برنامه توسعه ای بهبود مستمر ایمنی ، توانسته است ، ضمن دستیابی به میزان تولید حداکثری شاهد کاهش چشمگیر تعداد حوادث قابل ثبت آتش سوزی ، انفجار ونشتی مواد با رویکرد موثر ایمنی فرایند باشد.

شرکت پلیمر آریاساسول از سال ۲۰۱۵ نسبت به استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک (RBPS) بر اساس مدل مرکز ایمنی فرآیند شیمیایی آمریکا (CCPS) اقدام نمود . پیاده سازی این الگو به صورت چشمگیری منجر به کاهش رویدادهای ایمنی فرآیند با کاهش شاخص نرخ حوادث مرتبط به عدد ۱٫۲ در پایان سال ۲۰۲۰ شد.

Process Safety Progressشاخص حوادث فرایندی

مدیریت فرآیند