مدیریت ایمنی فرآیند

شرکت پلیمر آریا ساسول بعنوان یک شرکت پتروشیمی پیشرو در سطح کشور ، اجرای سیستم مدیریت ایمنی فرایند را بعنوان موثر ترین و جامع ترین راهکار برای پیشگیری از حوادث فرایندی و کاهش خسارات متعاقب آن با رویکرد پیشگیری از نشت مواد خطرناک ، برای اولین مرتبه در سطح کشور آغاز نموده است.
پس از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند بر اساس استاندارد OSHA 1910.119 از سال ۲۰۱۱ ، تعداد حوادث فرایندی شرکت به طور قابل توجهی کاهش یافته ، بطوری که شاخص نرخ حوادث فرایندی از عدد ۳ (پیش از اجرای پروژه) به عدد ۰٫۴ در آوریل ۲۰۱۵ تنزل داشته است.
رویکرد جدید شرکت جهت پیاده سازی سیستم نوین "مدیریت ایمنی فرایند بر مبنای ریسک" از سال ۲۰۱۵ آغاز گردیده است (الگو گرفته شده از مرکز ایمنی فرآیند CCPS).

مدیریت فرآیند
مدل ایمنی فرایند براساس استاندارد OSHA 1910.119

شاخص حوادث فرآیندی

FER

ستون: سال - سطر: نرخ شدت حوادث