بهداشت شغلی

بهداشت شغلی

بهداشت شرکت پليمر آريا ساسول در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می نماید :

  • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامت جسمی شاغلین کلیه واحدها، پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ريسکهای بهداشتی در محيط کار.
  • افزایش بهره‌ وری از طریق حذف یا به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار
  • پیشگیری از بروز بیماری هاي شغلی در محيط کار

برنامه های واحد بهداشت

استقرار مدل تعالی محيط کار سالم

مدل تعالی محيط کار سالم ، يک مدل نوين برای اندازه گيری و تحليل مديريت عملکرد سلامت با هدف توسعه مسئوليت پذيری نسبت به سرمايه های انسانی ، جامعه ، منابع مالی و اقتصادی این شرکت می باشد. اين برنامه برگرفته از مدل محيط کار سالم سازمان بهداشت جهانی ، انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز اروپا (Oil Gas Petroleum ) و مدل solve سازمان بين المللی کار می باشد. جاری سازی اين مدل به تشخيص سطح تعالی موجود ، تعهد سازمانی ، برنامه ريزی راهبردی و عملياتی ، اجرا ، پايش و کنترل دامنه سلامت کمک می نماید .

management

  • انجام پایش‌های دوره‌ای (کمی و کیفی) عوامل زیان آور محیط کار و پيگيری اجرای اقدامات کنترلی فنی مهندسی و مدیریتی اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان
  • پيگيری پايش وضعيت سلامت کارکنان مجتمع از طريق انجام معاينات شغلی بدو استخدام و دوره‌ای به منظور تشخيص زودرس بيماريهای شغلی ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان .
  • انجام معاينات خاص پايش بيولوژيک مواجهه با مواد شيمیايي در محيط کار.
  • تعامل و ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی در خصوص مسایل نوین بهداشت حرفه ای در جهت ارتقاء سلامت کارکنان.
  • تدوين برنامه غذايي مناسب توسط کارشناس تغذيه و همچنین ارائه مشاوره تغذيه به کارکنان شرکت در جهت بهبود سطح سلامت آنان.