بهداشت شغلی

بهداشت شغلی

بهداشت شرکت پليمر آريا ساسول در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می نماید :

  • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی شاغلین کلیه واحدها، پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ريسکهای بهداشتی در محيط کار
  • افزایش بهره‌ وری از طریق حذف یا به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار
  • پیشگیری از بروز بیماری هاي شغلی در محيط کار

استقرار مدل تعالی محيط کار سالم

مدل تعالی محيط کار سالم يک مدل مديريتی نوين برای مديريت عملکرد سلامت با هدف توسعه مسئوليت پذيری نسبت به سرمايه های انسانی و جامعه می باشد که در راستا با منابع مالی و اقتصادی این شرکت تدوین شده است. اين برنامه برگرفته از مدل محيط کار سالم سازمان بهداشت جهانی ، انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز اروپا (OIL & GAS Producer) و مدل solve سازمان بين المللی کار می باشد. جاری سازی اين مدل به شرکت کمک خواهد نمود تا سطح تعالی موجود در تشخيص ، تعهد سازمانی ، برنامه ريزی راهبردی و عملياتی ، اجرا و پايش و کنترل در دامنه سلامت را شناسايي و بهبود دهد و همچنین عملکرد مديريت سلامت را اندازه گيری و تحليل نمايد ، ميزان مسئوليت پذيری خود را نسبت به سرمايه انسانی و جامعه ، هماهنگ با مديريت مالی و اقتصادی شرکت تحت تاثير در آورد، مديريت HSE به يک قدرت تصميم ساز و تصميم گير در ايجاد مزيت رقابتی بدل گرديده و نهايتاً بخش سلامت برای دست‌يابی به اهداف سازمانی به تعالی لازم دست يابد.

  • انجام پایش‌های دوره‌ای (کمی و کیفی) عوامل زیان آور محیط کار و پيگيری اجرای اقدامات کنترلی فنی مهندسی و مدیریتی اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان با توجه به هرم ارائه شده توسط سازمان NIOSH
  • پيگيری و پايش وضعيت سلامت کارکنان مجتمع به منظور تشخيص زودرس بيماريهای شغلی ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان از طريق انجام معاينات شغلی بدو استخدام و دوره‌ای
  • انجام معاينات خاص (پايش بيولوژيک مواجهه با مواد شيمیايي)٬ شاخصهای بيولوژيکی تماس با مواد شيميايی در محيط کار، سالی يکبار مورد پايش قرار می‌گيرند.
  • تعامل و ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با بهداشت صنعتی
  • اجرای بسته تشویقی طرح ارتقاء سلامت برای کارکنان دارای اضافه وزن و چاق (BMI بالای ۲۵): طرح تشويقی سلامت در راستای صیانت و حفظ منابع انسانی سازمان و ارتقاء سطح سلامت همکاران شرکت ، جهت کاهش وزن پرسنل طرح های تشویقی در نظر گرفته شده است که موجب ارتقای سطح سلامت کارکنان خواهد شد.

management